top of page

Algemene voorwaarden Creastairs

De volgende werkzaamheden zijn bij de overeengekomen prijs inbegrepen: 

 1. Afplakken en afdekken van vloeren, muren en elementen rondom de trap. Voor het afplakken van muren gebruiken wij speciale tape die geen resten achterlaat. Deze tape is tevens geschikt is voor kwetsbare oppervlakken. Denk hierbij aan behang of een net geverfde muur. Met behulp van kit tegen het te behandelen deel zorgen we ervoor dat de basislaag geen kans krijgt om erdoor te komen. Wij doen er alles aan om zo strak mogelijk resultaat te leveren, maar zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan muren, vloeren en andere elementen.

 2. De te behandelen delen worden in een kleurprimer gezet, die wordt ingespoten met pigmentdeeltjes.

 3. Vervolgens wordt dit geseald met een 1k-coating

 4. Tot slot wordt de trap afgewerkt met een supermatte 2k-coating. Hierdoor krijgt het geheel een natuurlijke uitstraling.

 5. De afplaktape wordt behoedzaam verwijderd.

 6. alles wordt netjes gestofzuigd.

 7. Indien anders op de offerte vermeldt, zijn de volgende werkzaamheden niet bij de prijs inbegrepen:

 8. Oude trapbekleding verwijderen.

 9. Lijmrestanten schuren of verwijderen

 10. indien oude lijmrestanten aanwezig zijn, moet de trap geverfd worden met een vlekkencoating. Dit is omdat wij niet weten wat voor soort lijm er op zit en deze kan doorslaan op ons materiaal. 

 11. Indien er verf op de trappen aanwezig is, moet dit opgeschuurd worden 

 12. Indien nodig kieren tussen trap en stootbord afkitten met speciale overschilderbare kit. Dit is nodig bij nieuwbouwtrappen, in verband met het nawerken van de trap.

 13. Gaatjes plamuren. De voorste trede blijft zoals hij is, omdat dit anders een zwakke schakel wordt.

 14. indien er kieren/kitranden aan de zijkant van de  trap zitten plaatsen wij hier over een  afwerklat die afwerken.

Kosten meerwerk.

Gelieve het nodige meerwerk op voorhand door te geven, in verband met het inplannen van de werkzaamheden.
 

Extra werkzaamheden Creastairs

Kosten per trap  (12 treden)

Wij verzorgen 8 t/m 13       € 450,- per trap

Wij verzorgen 11                  € 150,- open trap en dichte trap € 75,-

Wij verzorgen 12                  € 95,-  per trap

Wij verzorgen 13                  Na rato te verrekenen

Wij verzorgen 14                   € 125 voor een dichte trap en een open trap boven en onderzijde € 175,-

 

Creastairs  kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. 

 

Werktijden

 1. Onze werktijden zijn van 7.30 tot 17 uur.

 2. Wij plannen uw werkzaamheden in zodat er ruimte is voor uitloop, in verband met moeilijk voorspelbare droogtijden. 

 3. In de avond kunt u na 20.00 weer van uw trap gebruikmaken. 

 

Planning

 1. Indien u akkoord gaat met de prijs maakt Creastairs een definitieve offerte/order waarin de datum van de werkzaamheden wordt vermeld. 

 2. Door binnen 2 dagen akkoord te gaan met deze definitieve offerte wordt de order bindend en plannen wij deze in. Ook vermelden wij een levertijd. Wij bestellen voor u de materialen.  

 3. In het geval door leveringsproblemen of een andere oorzaak het uitvoeren van de werkzaamheden op de geplande datum niet mogelijk blijkt, worden de werkzaamheden uitgesteld.  De uitsteltermijn bedraagt maximaal een maand en nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn zullen niet worden doorberekend.

 4. Bij overschrijding van de uitsteltermijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of een schadevergoeding vragen. 

 5. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

 

Betaling 

 1. Betaling geschiedt voor 100% bij aanvang van de werkzaamheden. Dit geldt tevens voor het nodige meerwerk dat niet op de offerte vermeld wordt. 

 2. Indien u verhinderd bent op de dag van afspraak, dient u dit 7 dagen van te voren te melden. Kunnen wij niet terecht en heeft u dit niet gemeld? Dan zijn wij genoodzaakt € 280,- in rekening te brengen.

 

Prijsverhogingen  

Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt: 

 • Prijsverhogingen door btw-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend. 

 • Overige prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend. 

 • Overige prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden. 

 

Ruimtes waar gewerkt moet worden

 1. De klant zorgt ervoor dat de trap en de ruimte rondom de trap vrij zijn. Denk aan het verwijderen van schoenen, jassen, kapstokken en wanddecoratie. 

 2. Er dient elektriciteit en water aanwezig te zijn. 

 3. De temperatuur in de ruimte mag minimaal 18 graden en maximaal 25 graden Celsius zijn. 

 4. Gelieve huisdieren in andere ruimtes te houden. Dit om te voorkomen dat er haren of afdrukken in het werk komen.

 

Annulering

 1. Indien afnemer annuleert, is deze een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op door de ondernemer gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom.

 2. Bij de koop kan een consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop, schriftelijk annuleren tegen een vast percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. 

 3. Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht:

 • Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

 • In het geval nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

 

Conformiteit en garantie 

 1. De garantieperiode bedraagt 10 jaar.

 2. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van  de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). 

 3. De klant dient de gebruiksvoorschriften zoals deze door Creastairs worden verstrekt te  allen tijde in acht te nemen. Dit houdt in:

 • Na oplevering duurt het nog 7 dagen voordat de coating op volle sterkte is. U dient hier rekening mee te houden.

 • Reinigen met Creastairs onderhoudsmiddel.

 • Vermijd zand of andere stoffen die zich als schuurmiddel kunnen gedragen op de trap.

 • Beloop de trap niet met schoenen met grove zolen.

 1. Uitgesloten van garantie zijn mechanische beschadigingen en invloeden van buitenaf. 

 2. Indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die producten het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de producten door de klant, dan wel herstelwerkzaamheden door derden, kan dit ertoe leiden dat Creastairs niet tot (kosteloos) herstel over hoeft te gaan en/of eventuele door Creastairs gegeven garantie komt te vervallen.

 3. Garantie op materiaal eerste 2 jaar 100 % daarna een afschrijving van 12,5 % per jaar .

       Klachten 

 1. Indien de klant een klacht heeft over de producten en/of diensten van Creastairs, dient de klant deze volledig en duidelijk (bij voorkeur schriftelijk of per e-mail) bij Creastairs te melden. 

 2. Alle klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de ontdekking daarvan, dan wel het moment waarop de klachten redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, aan Creastairs te worden medegedeeld. Bij gebreke daarvan kan Creastairs daaraan de gevolgen verbinden die haar toekomen op grond van de wet, zoals het verval van het recht op (kosteloos) herstel of vervanging. 

 3. Na een melding van een klacht dient de klant Creastairs in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en is de klant gehouden Creastairs in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

 4. Dit geldt ook bij bijzonder gebruik in het geval dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. 

 5. Indien aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

 6. Binnen 6 jaar dient er een nieuwe transparante toplaag aangebracht ter worden.

bottom of page